بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پروده طبس (سهامی عام) منتهی به 29 اسفند 1401 شرکت نمایند. یا در صورت عدم حضور از طریق این لینک به صورت برخط مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده را مشاهده نمایند.
    همچنین پیش از آن مجمع عمومی فوق العاده این شرکت راس ساعت 9 صبح برگزار می گردد.