سهامداران محترم شرکتگــروه ســرمایه گذاری میــراث فرهنگــی و گردشــگری ایرانن جهت مشاهده مجمع لطفا روی کلمه عبور کلیک بفرمایید

راهنمای ورود:
برای سهامداران حقیقی ، نام کاربری کد ملی ۱۰ رقمی و کلمه عبور “123” می باشد.
برای سهامداران حقوقی، نام کاربری شناسه ملی 6 رقمی و کلمه عبور “123” می باشد.

ورود

تارنمای پخش آنلاین مجمع عمومی عادی سالیانه گــروه ســرمایه گذاری میــراث فرهنگــی و گردشــگری ایران