مجمع عمومی فوق العاده هلدینگ سرامیک های صنعتی اردکان