مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه

تارنمای پخش زنده مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه ثبت شده به شماره 263 در اداره ثبت شرکت های شهرستان ارومیه و شماره ملی 10220016318 مورخ 1402/2/10